Southern Pashto

Metadata

Southern Pashto

Language ISO code pbt
Speaker Count 0
Country Pakistan
Area Asia